ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ
 1. GIỚI THIỆU

1.1       Chào mừng bạn đến với GoidoNET (“Trang Web”). Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây trước khi sử dụng Trang Web này để hiểu rõ quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Công ty TNHH goido, công ty con, các chi nhánh của công ty (sau đây được gọi riêng là “goido”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”). Dịch vụ chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm (a) Trang Web, (b) các dịch vụ cung cấp bởi Trang Web cho khách hàng của F có sẵn trên Trang Web, (c) tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, số liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video, tin nhắn, tags, nội dung, chương trình, phần mềm, ứng dụng dịch vụ (bất kỳ ứng dụng dịch vụ di động nào) và các tài liệu khác có sẵn trên Trang Web hoặc các dịch vụ liên quan (“Nội Dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều khoản Dịch vụ. Điều khoản Dịch vụ này là hướng dẫn cơ bản khi bạn sử dụng Trang Web và/hoặc các Dịch vụ cung cấp bởi goido.

1.2.      GoidoNET cung cấp các dịch vụ trên nền tảng trực tuyến. Đối với việc bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ giữa người mua ("Người mua") và người bán ("Người bán") (gọi chung là "bên", "người sử dụng" hoặc "các bên ký kết"), GoidoNET không phải là một bên của thỏa thuận đó hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa Người mua và Người bán và sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa các bên. Các bên giao dịch sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các thỏa thuận bán hàng giữa các bên. Các vấn để bảo đảm giao dịch và những thứ tương tự GoidoNET không liên quan đến giữa những người sử dụng. GoidoNET không thể đảm bảo rằng bạn, người dùng thực sự sẽ hoàn thành giao dịch.

1.3       Trước khi trở thành thành viên của Trang Web, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong/liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ và Chính Sách Bảo Mật của goido.

1.4       GoidoNET có quyền thay đổi, sửa đổi, ngăn chặn hoặc hủy bỏ trang web này hoặc tất cả hoặc một phần của Dịch vụ của mình bất cứ lúc nào. GoidoNET có thể phát hành các Dịch vụ hoặc tính năng nhất định của Dịch vụ trong phiên bản thử nghiệm và điều này có thể không hoạt động bình thường hoặc theo cùng một cách mà phiên bản cuối cùng có thể hoạt động. Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những trường hợp như vậy. GoidoNET cũng có thể hạn chế phạm vi cho một số tính năng nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập vào một số hoặc toàn bộ Trang Web hoặc Dịch Vụ mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm.

1.5       GoidoNET bảo lưu quyền từ chối các truy cập của bạn tới Trang Web hoặc Dịch vụ với bất kỳ lý do nào. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đã hoàn toàn chấp nhận những điều khoản được quy định trong Điều khoản Dịch vụ này và đồng ý rằng Điều khoản Dịch vụ này là không hủy ngang, bao gồm những điều khoản, điều kiện, và chính sách bổ sung có liên quan tới/có sẵn theo các đường dẫn.

Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản trên, vui lòng không sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào Trang Web. Nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc có liên quan quan đến “tuổi vị thành niên” tại nơi bạn sinh sống, bạn cần nhận được sự chấp thuận từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để mở tài khoản. Trong trường hợp đó, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cần thay mặt bạn chấp nhận những nội dung trong Điều khoản Dịch vụ này. Nếu bạn chưa chắc chắn về độ tuổi của mình, hoặc chưa hiểu rõ các điều khoản, vui lòng không tạo tài khoản cho đến khi nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên, bạn cần đại diện chấp nhận Điều khoản Dịch vụ này và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ quá trình đối tượng được bảo hộ truy cập Trang Web, hoặc Dịch vụ của GoidoNET mà không phân biệt tài khoản đã được tạo trước hoặc sau.

 1.  BẢO MẬT

2.1       GoidoNET coi trọng việc bảo mật thông tin Người dùng. Để bảo vệ quyền lợi Người dùng, GoidoNET cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại goido.vn để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của goido. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức GoidoNET thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến hoạt động sử dụng Dịch vụ của Người dùng. Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Khi sử dụng Dịch vụ hoặc đồng ý với Điều Khoản Dịch Vụ, Người dùng cho phép GoidoNET thu thập, lưu giữ, sử dụng, công bố hoặc xử lý các nội dung hoặc dữ liệu cá nhân liên quan như được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật.

2.2       Người dùng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người dùng khác thông qua việc sử dụng Dịch vụ (“Bên Nhận”) tại đây đồng ý rằng họ sẽ (1) tuân thủ mọi qui định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin mà họ có; (2) cho phép Người Dùng có thông tin cá nhân được thu thập bởi Bên Nhận (“Bên Tiết Lộ”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên Nhận và (3) cho phép Bên Tiết Lộ rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi bên nhận phù hợp với các qui định pháp luật hiện hành.

 1.  Giới hạn trách nhiệm

3.1       GoidoNET trao cho Người Dùng quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các Dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều khoản Dịch vụ này. Tất cả các nội dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, logo và tài sản thuộc sản thuộc quyền sở hữu trí tuệ khác hiển thị trên Trang Web đều thuộc sở hữu của GoidoNET và/hoặc bên thứ ba trên Trang Web, nếu có. Bất kỳ đối tượng nào truy cập vào Trang Web đều không được trực tiếp hoặc gián tiếp cho phép sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, logo hay bất kỳ tài sản trí tuệ nào khác. Bất kỳ đối tượng nào nào truy cập vào Trang Web đều không được yêu cầu quyền lợi, chức vụ hay lợi ích nào. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các luật lệ liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu Dịch vụ hoặc bất cứ quy định nào bảo vệ Dịch vụ, Nội Dung và Trang Web. Bạn không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, trưng bày công khai, sửa đổi, bán, cho thuê hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ bộ phận nào thuộc Dịch vụ, Nội Dung và Trang Web. Bạn không được nhân bản, chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào trên Trang Web, máy chủ hoặc trên các website khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của goido. Ngoài ra bạn cần cam kết không sử dụng bất kỳ robot, spider hay thiết bị tự động hoặc thủ công nào để điều khiển, sao chép các nội dung mà chưa nhận được sự đồng ý của chúng tôi (thỏa thuận này áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các webside kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).

3.2       GoidoNET cho phép kết nối từ website Người dùng đến Trang Web trong điều kiện website của Người dùng chưa có bất kỳ sự xác nhận hoặc liên quan nào đến goido. Bạn cần thừa nhận rằng GoidoNET có quyền ngừng cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

 1. Tài khoản và bảo mật

4.1       Một vài chức năng trong các Dịch vụ của chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài Khoản bằng cách lựa chọn một tên người dùng không trùng lặp (“User ID”) và mật khẩu đồng thời phải cung cấp những thông tin cá nhân nhất định. Nếu bạn lựa chọn tên người dùng mà GoidoNET thấy không phù hợp, GoidoNET có quyền đình chỉ hoặc xóa tài khoản của bạn. Bạn có thể sử dụng tài khoản để kết nối tới các website, dịch vụ và sản phẩm khác mà chúng tôi cho phép hoặc với các đối tác của chúng tôi. GoidoNET không theo dõi và không chịu trách nhiệm với nội dung, chức năng, độ an toàn, dịch vụ, chính sách bảo mật của những dịch vụ, website hay sản phẩm cung cấp bởi bên thứ ba. Trong trường hợp đó, điều khoản dịch vụ của những sản phẩm, website, dịch vụ gồm cả chính sách bảo mật tương ứng vẫn được áp dụng khi bạn sử dụng sản phẩm, website, dịch vụ này ngay cả khi những điều khoản này khác với Điều khoản Dịch vụ/Chính sách Bảo mật của goido.

4.2       Bạn cam kết (a) giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng tên tài khoản và mật khẩu khi đăng nhập, (b) đăng xuất khỏi tài khoản trước khi rời khỏi Trang Web, và (c) thông báo ngay lập tức với GoidoNET nếu phát hiện bất kỳ đăng nhập trái phép nào dưới tên và mật khẩu của bạn và đảm bảo rằng thông tin tài khoản của bạn phải chính xác và luôn được cập nhật. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động dưới tên và tài khoản của bạn ngay cả khi những hoạt động đó không do bạn thực hiện. GoidoNET không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng không hợp pháp mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ điều khoản này.

4.3       Bạn đồng ý rằng vì bất kỳ lý do nào và tùy theo quyết định của chúng tôi và không có thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, GoidoNET có thể chấm dứt tài khoản và ID người dùng của bạn ngay lập tức, và xóa hoặc xóa bất kỳ nội dung nào có liên quan đến tài khoản hoặc ID người dùng của bạn khỏi Trang Web. Căn cứ cho việc hủy bỏ đó có thể bao gồm: (B) vi phạm câu chữ hoặc tinh thần của Điều khoản Dịch vụ này; (C) hành vi lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng; (D) nhiều tài khoản cho các mục đích trái pháp luật; hoặc (e) hành vi có hại cho người dùng khác, hoặc các lợi ích kinh doanh của chúng tôi. Việc sử dụng tài khoản cho các mục đích bất hợp phát, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể bị xem xét tố tụng lên các cơ quan chức năng mà không cần thông báo trước. Nếu có tranh chấp pháp lý hoặc kiện tụng về tài khoản của bạn hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì, GoidoNET có thể hủy tài khoản của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo.

4.4       Người dùng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo với GoidoNET qua văn bản. Không phụ thuộc vào yêu cầu xóa tài khoản, Người dùng buộc phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa). Khi đó, theo Điều khoản Dịch vụ, Người dùng phải liên hệ với GoidoNET sau khi đã nhanh chóng thanh toán và hoàn tất các giao dịch, GoidoNET không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hư hỏng phát sinh từ hành động liên quan đến phần này.GoidoNET miễn trừ mọi khiếu nại của Người dùng đối với những trường hợp này.

4.5       Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận Điều khoản Dịch vụ này.

 1.  Điều khoản sử dụng

5.1       Quyền được phép sử dụng Trang Web và Dịch vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền sử dụng này sẽ bị chấm dứt như đã đề cập trong Điều khoản Dịch vụ này hoặc nếu Người dùng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều khoản Dịch vụ này. Trong trường hợp đó, GoidoNET có thể hoặc không gửi thông báo đến cho Người dùng khi dừng cấp phép. Mọi dữ liệu, thông tin được ghi nhận trên, thu thập tại Trang Web và/hoặc hệ thống liên quan đến Dịch vụ của GoidoNET đều thuộc quyền sở hữu hợp pháp của GoidoNET và Người dùng theo đây đồng ý không yêu cầu GoidoNET trả lại, hủy bỏ và/hoặc cung cấp bất cứ dữ liệu, thông tin nào thuộc nhóm dữ liệu này sau khi chấm dứt sử dụng Dịch vụ và/hoặc chấm dứt hợp đồng sử dụng Dịch vụ với goido, tùy từng trường hợp, miễn là GoidoNET vẫn tuân thủ quy định bảo mật thông tin theo đúng Chính sách Bảo mật đã ban hành và công bố.

5.2       Người dùng không được phép:

(A)       Tải lên, đăng, truyền tải hoặc nói cách khác là bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, đe doạ gây hiểu nhầm, hạ nhục, khiêu dâm, khiêu dâm, phỉ báng, tục tĩu, gây khó chịu, gây khó chịu, phân biệt chủng tộc, hoặc sắc tộc.

(B)       Sử dụng Dịch vụ để ngụy trang dưới dạng một người hoặc tổ chức khác; hoặc hiển thị thông tin sai lệch về liên kết với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

(C)       Sửa đổi tiêu đề hoặc chỉnh sửa định dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào của Trang Web;

(D)       Gỡ bỏ bất kỳ thông tin độc quyền nào từ Trang Web;

(E)       Gây ra, chấp nhận, ủy quyền cho bất kỳ sửa đổi hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh từ các bản dịch của Dịch vụ mà không được sự cho phép của goido; ủy quyền hoặc cho phép sửa đổi; Tạo ra các dẫn xuất hoặc dịch các dịch vụ mà không có sự cho phép rõ ràng của goido.

(F)       Sử dụng Dịch vụ phục vụ lợi ích cho bên thứ ba hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận trong điều khoản này.

(G)       Sử dụng Dịch vụ vì mục đích gian lận;

(H)       Điều chỉnh giá của hàng hóa hoặc can thiệp vào các tài khoản của người dùng khác;

(I)         Có hành vi phá hoại hệ thống xếp hạng hoặc hệ thống chấm điểm.

(J)        Cố tình đảo ngược, tháo gỡ, hack các công cụ của Dịch vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào); phá bỏ hàng rào công nghệ mã hóa, hàng rào an ninh liên quan đến các Dịch vụ của GoidoNET hoặc các thông tin được chuyển giao, xử lý, lưu giữ bởi goido.

(K)       Khai thác hoặc thu thập thông tin khác về chủ tài khoản khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thông tin cá nhân.

(L)        Tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc công khai bất kỳ nội dung nào không được cho phép dưới bất kỳ luật lệ hoặc quan hệ hợp đồng, ủy thác nào (thông tin nội bộ, thông tin độc quyền cần bảo mật hoặc tiết lộ quan hệ lao động mà không được cho phép);

(M)      Tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển giao hoặc công khai bất kỳ nội dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm bằng sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ quyền lợi duy nhất của bất cứ bên nào;

(O)       Tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển giao hoặc công khai bất kỳ quảng cáo không được phép hoặc không hợp pháp nào, các tài liệu quảng cáo, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự”, hoặc bất kỳ hình thức quảng cáo nào khác

(P)       Tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển giao hoặc công khai bất cứ tài liệu chứa các vi-rút, trojan hoặc các mã máy tính, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng/phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông;

(Q)       Làm gián đoạn các cuộc hội thoại, đẩy nhanh tốc độ màn hình hơn bình thường để soạn thảo hoặc thực hiện các thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của người dùng.

(R)       Can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn Dịch vụ, máy chủ, mạng lưới kết nối tới Dịch vụ hoặc tới hoạt động sử dụng Dịch vụ của người dùng hoặc không tuân thủ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ của mạng lưới liên quan đến Trang Web;

(S)       Có hành vi hoặc tham gia trực tiếp/gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, làm suy yếu Dịch vụ, máy chủ hoặc mạng kết nối với Dịch vụ;

(T)       Sử dụng Dịch vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách của địa phương, quốc gia, quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố;

(U)       Sử dụng Dịch vụ để phá hoại hoặc trốn tránh trừng phạt hoặc buôn bán bị cấm, do Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ quản lý hoặc thực thi. Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc Bộ Tài chính, Liên minh châu Âu hoặc Vương quốc Anh;

(V)       Sử dụng Dịch vụ để vi phạm quyền riêng tư của người khác hoặc quấy rối người khác;

(W)      Vi phạm các quyền của goido, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm các vấn đề đó.

(X)       Sử dụng Dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân về người dùng khác có liên quan đến hành vi và các hoạt động bị cấm được liệt kê ở trên và/hoặc;

(Y)       Sao chép nhãn hiệu hàng hóa vi phạm hoặc các quyền của bên thứ ba hoặc sử dụng Dịch vụ theo cách vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

5.3       Người dùng phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các nội dung đã được đăng tải công khai hoặc truyền đưa bí mật, nghĩa là bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những nội dung đã tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc công khai trên Trang Web. Khi sử dụng Trang Web, bạn có thể gặp phải những nội dung phản cảm, khiếm nhã. Trong bất kỳ trường hợp nào, GoidoNET sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung bao gồm lỗi, sự thiếu sót của nội dung, hư hại xuất phát từ việc sử dụng, sự tín nhiệm, hoặc bất kỳ nội dung nào được đăng tải, gửi thư hoặc công bố trên Trang Web.

5.4       GoidoNET có quyền (không bắt buộc) sàng lọc, từ chối, xóa, gỡ bỏ hoặc di chuyển những nội dung có sẵn trên Trang Web, bao gồm tất cả các nội dung hoặc thông tin bạn đã đăng. Ngoài ra, GoidoNET có quyền gỡ bỏ những nội dung (i) xâm phạm đến Điều khoản Dịch vụ, (ii) bị Người dùng khác khiếu nại/tố cáo (iii) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được thông báo hoặc yêu cầu từ phía cơ quan có thẩm quyền; hoặc (iv) những nguyên nhân khác. GoidoNET có quyền chặn các liên lạc (gồm cập nhật tình trạng, đăng tin, tin Người dùng hoặc thi hành các điều khoản quy định trong Điều khoản Dịch vụ này. Người dùng cần tự đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng các nội dung bao gồm độ chính xác, đầy đủ và độ hữu dụng của nội dung. Như vậy, Người dùng không bị bắt buộc hoàn toàn tin tưởng vào các nội dung tạo bởi/gửi tới GoidoNET như các thông tin trên diễn đàn GoidoNET và những phần khác của Trang Web.

5.5       Bạn xác nhận và chấp thuận rằng GoidoNET có thể truy cập, bảo lưu và tiết lộ bất kỳ thông tin tài khoản nào của bạn cũng như các nội dung được yêu cầu bởi luật pháp; tuân theo lệnh của tòa án, các cơ quan chức năng có thẩm quyền đối với goido; theo quan điểm của GoidoNET về việc thực hiện những sự bảo lưu và tiết lộ là cần thiết để: (a) tuân thủ luật pháp; (b) thực thi Điều khoản Dịch vụ; (c) phản hồi các khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba; (d) phản hồi các yêu cầu của Người dùng liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc (e) bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của goido, Người dùng và cộng đồng.

 1.  Vi phạm điều khoản dịch vụ

6.1       Việc vi phạm những quy định này có thể dẫn tới những hậu quả sau:

-           Bị xóa danh sách sản phẩm;

-           Giới hạn quyền sử dụng Trang Web;

-           Đình chỉ và chấm dứt quyền truy cập Trang Web;

-           Áp dụng biện pháp dân sự bao gồm nhưng không giới hạn khiếu nại bồi thường thiệt hại hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

-           Xử lý hình sự;

6.2       Nếu bạn phát hiện Người Dùng có hành vi vi phạm Điều khoản Dịch vụ, vui lòng liên hệ qua email goido@goido.net.

 1.  Báo cáo hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

7.1       GoidoNET cung ứng sàn giao dịch B2B hay bất cứ cách nào khác. GoidoNET không phải là đại lý hoặc đại diện của người sử dụng và không sở hữu và/hoặc sở hữu bất kỳ hàng hóa nào đăng trên Trang Web.

7.2       Nếu bạn là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (“Chủ sở hữu quyền SHTT”) hoặc là đại diện được ủy quyền của bất kỳ Chủ sở hữu quyền Sở hữu trí tuệ nào (“Đại diện”) và bạn tin rằng các quyền Sở hữu trí tuệ của bạn bị xâm phạm, vui lòng báo bằng văn bản tới GoidoNET qua địa chỉ goido@goido.net và cung cấp cho chúng tôi các tài liệu yêu cầu dưới đây để hỗ trợ việc giải quyết khiếu nại. Chúng tôi sẽ dành một khoảng thời gian hợp lý để xử lý các thông tin cung cấp. GoidoNET sẽ phản hồi khiếu nại của bạn trong thời gian sớm nhất có thể

7.3       Khiếu nại hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cần được soạn thảo bằng văn bản và bao gồm đầy đủ những yêu cầu dưới đây: (a) Chữ kí điện tử hoặc chữ ký tay của người có thẩm quyền đại diện cho chủ sở hữu của các quyền lợi bản quyền bị cho là bị vi phạm (b) bản mô tả về đối tượng đã được đăng ký bản quyền đó và chỉ rõ cách thức mà đối tượng đó đang bị vi phạm (c) mô tả chính xác tên của của đối tượng vi phạm và vị trí của đối tượng vi phạm trên Trang Web của chúng tôi; (d) thông tin đầy đủ để GoidoNET liên lạc với bạn gồm địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email (e) tuyên bố của bạn khẳng định việc sử dụng những tài liệu đó không được cho phép bởi người chủ sở hữu quyền tác giả, người đại diện của chủ sở hữu hoặc pháp luật (f) tuyên bố của bạn khẳng định sự chính xác của các thông tin cung cấp và cam kết rằng bạn là người được chủ sở hữu ủy quyền để thực hiện khiếu nại.

 1.  Chi phí

8.1       Nếu không có thỏa thuận nào khác, Người dùng không phải thanh toán bất kỳ chi phí nào khi sử dụng Trang Web.

8.2       Nếu có bất kỳ khoản nào phải trả, khoản phí đó đã bao gồm thuế VAT và những loại thuế khác. Trừ khi có thỏa thuận khác, các nhà cung cấp chịu trách nhiệm về thuế của họ. Người bán thừa nhận và đồng ý rằng GoidoNET có thể khấu trừ các khoản phí và thuế hiện hành và GoidoNET sẽ phát hành hóa đơn hoặc hóa đơn cho các khoản phí và thuế mà Người bán phải trả theo yêu cầu.

 1.  Tranh chấp

GoidoNET khuyến khích Người dùng liên hệ với nhau trong trường hợp có vấn đề về giao dịch, vì GoidoNET cung cấp nền tảng hỗ trợ giao dịch. Người mua nên liên hệ trực tiếp với người bán nếu có vấn đề với hàng hóa và/hoặc dịch vụ đã mua. Ngoài ra, Người dùng có thể nộp đơn khiếu nại với tòa án trong thẩm quyền của mình để giải quyết tranh chấp phát sinh từ giao dịch.

 1.  Loại trừ trách nhiệm

10.1     Dịch vụ được cung cấp như sẵn có và không có bất kỳ sự đảm bảo nào, khiếu nại hoặc đại diện bởi GoidoNET về bất kỳ nội dung nào được cho là tuyên bố, ngụ ý hoặc nhấn mạnh đối với các dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn bảo đảm về chất lượng, giao dịch mua bán, không vi phạm, và phù hợp với một mục đích cụ thể hoặc không có bất kỳ bảo đảm nào được tạo ra trong quá trình giao dịch và thực hiện việc mua bán hoặc sử dụng sản phẩm sau khi mua. Ngoài các nội dung trên, GoidoNET không đảm bảo rằng, Dịch vụ, Trang Web hoặc các chức năng được tích hợp trong đó luôn có sẵn, có thể truy cập, không bị gián đoạn, an toàn, chính xác, hoàn thiện hoặc không bị lỗi; các lỗi phát sinh, nếu có, sẽ được khắc phục, hoặc trang web/trang chủ sẽ tạo những chức năng an toàn với vi rút, trojan, ổ khóa phần mềm, bom hẹn giờ hoặc bất cứ mã, chương trình có hại nào khác.

10.2     Người dùng cần xác nhận rằng mọi rủi ro phát sinh ngoài việc sử dụng hoặc vận hành của Trang Web và/hoặc Dịch vụ của GoidoNET sẽ do Người dùng chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

10.3     GoidoNET không kiểm soát và không đảm bảo hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với (a) chất lượng, độ an toàn, tính pháp lý, phù hợp với mục đích, sự tồn tại của bất kỳ hàng hóa nào có sẵn trên Trang Web hoặc (b) khả năng bán hàng của Người bán hoặc khả năng mua hàng của Người mua đối với mỗi sản phẩm chào bán. Nếu có phát sinh tranh chấp giữa một hoặc nhiều Người dùng, những Người dùng đó sẽ đồng ý tự giải quyết mâu thuẫn trực tiếp với nhau, miễn trừ GoidoNET và công ty liên kết của GoidoNET khỏi mọi khiếu nại, yêu cầu bồi thường, tổn thất phát sinh từ mâu thuẫn đó.

 1.  Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

11.1     Trong bất cứ trường hợp nào, GoidoNET sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hợp đồng, bảo đảm, vi phạm bao gồm lỗi sơ suất (trách nhiệm sản phẩm/dịch vụ); hoặc nguyên nhân khác liên quan đến luật pháp theo luật định hoặc các hình thức khác như:

11.1.1 (a) tổn thất liên quan đến khai thác; (b) lợi nhuận; (c) doanh thu; (e) uy tín; hoặc (f) khoản dư tiết kiệm, hoặc với bất kỳ hư hại gián tiếp, không lường trước; hoặc

11.1.2 Bất kỳ hư hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc là hệ quả phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc ngoài khả năng sử dụng của Trang Web, bao gồm bất kỳ hư hại phát sinh, ngay cả khi GoidoNET được thông báo phải chịu trách nhiệm.

11.2     Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng quyền duy nhất của bạn liên quan đến các sự cố hoặc sự không thỏa mãn với Dịch vụ là yêu cầu chấm dứt sử dụng tài khoản hoặc dừng sử dụng Dịch vụ.

11.3     Bất kể các điều khoản bên trên, nếu goido, theo phán quyết của tòa án có thẩm quyền, phải chịu trách nhiệm trong giới hạn tối đa theo qui định pháp luật (bao gồm đối với lỗi vô tình) thì trách nhiệm của GoidoNET đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được giới hạn trong mức phí mà bạn đã thanh toán để sử dụng Dịch vụ, truy cập và sử dụng Trang Web.

 1.  Liên kết với trang của bên thứ ba

Các đường dẫn trên Trang Web sẽ đưa Người dùng rời khỏi Trang Web. Các đường link này chỉ được cung cấp với ý nghĩa xã giao, do đó việc truy cập vào đường link không đặt dưới sự kiểm soát của GoidoNET và bạn có thể gặp phải những rủi ro khi truy cập vào các đường link này. GoidoNET không chịu trách nhiệm đối với những nội dung lưu chứa bên trong đường dẫn bao gồm bất kỳ thay đổi, cập nhật của những trang này. GoidoNET cung cấp các đường dẫn này để tạo thuận lợi cho Người dùng và việc chỉ dẫn đến những đường dẫn này không ám chỉ hay thể hiện rằng GoidoNET có hỗ trợ tài trợ đối với các trang chỉ dẫn và nội dung trong các trang chỉ dẫn đó.

 1.  Đóng góp của Người dùng đối với Dịch vụ

13.1     Khi gửi bất kỳ nội dung nào cho goido, bạn cam kết và bảo đảm rằng bạn đã có đầy đủ tất cả các quyền cần thiết hoặc đã được cho phép cấp các quyền dưới đây cho goido. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất đối với bất cứ nội dung gì bạn đăng tải hoặc tạo sẵn trên hoặc qua Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm đối với mức độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên gốc, tính phù hợp với pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan đến các Nội dung đóp góp. Tại đây, bạn cũng cấp cho GoidoNET và người kế thừa quyền sử dụng, sao chép, phân phối, xuất bản, chuyển giao, thay đổi, chỉnh sửa, phái sinh được thể hiện và thực hiện một cách công khai những Nội dung đóng góp đó trên hoặc qua hoặc liên quan đến Dịch vụ dưới bất kỳ phương tiện đại chúng hoặc kênh thông tin nào cho mục đích quảng bá hoặc phân phối lại một phần Dịch vụ (hoặc bản phái sinh của nó). Quyền mà bạn cấp cho chúng tôi là không hủy ngang, mang tính toàn cầu, không độc quyền, miễn phí và có thể cấp quyền thứ cấp và chuyển giao quyền. Quyền mà bạn trao cho chúng tôi chỉ chấm dứt khi bạn hoặc GoidoNET loại bỏ nội dung đóng góp ra khỏi Dịch vụ. Bạn hiểu rằng sự đóng góp của bạn có thể được chuyển giao sang nhiều hệ thống khác nhau và được thay đổi để phù hợp và đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

13.2     Bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc ý tưởng được đăng tải trên Trang Web hoặc chuyển giao qua GoidoNET dưới bất kì hình thức nào sẽ không được bảo mật bởi GoidoNET và có thể được phổ biến, sử dụng bởi GoidoNET hoặc các chi nhánh nhằm phát triển, sản suất và quảng cáo sản phẩm mà không phải bồi thường, chịu trách nhiệm với Người dùng. Khi gửi nội dung tới goido, bạn cần xác nhận và đồng ý rằng GoidoNET và/hoặc bên thứ ba có thể độc lập phát triển các phần mềm, ứng dụng, giao dịch, sản phẩm, sửa chữa, củng cố tương tự giống với chức năng, mã, đặc tính của ý tưởng theo sự cho phép của bạn. Theo đó, bạn trao cho GoidoNET quyền không thu hồi, không bác bỏ, trên phạm vi quốc tế, miễn phí bản quyền, chuyển nhượng giấy phép để phát triển các sản phẩm, sao chép, phân phối, tái bản, chuyển đổi, sửa chữa, và tạo sản phẩm phái sinh, trưng bày những nội dung đó thông qua bất kỳ kênh thông tin nào để thúc đẩy và tái phát triển các hợp phần của Dịch vụ (và sản phẩm phái sinh). Sự cấp phép bởi Người dùng tiếp tục có hiệu lực trong thời gian GoidoNET sử dụng những nội dung đó. Điều khoản này không áp dụng đối với các thông tin cá nhân lên quan đến Chính sách Bảo mật trừ khi bạn công khai những thông tin đó trên Trang Web của goido.

 1.  Đóng góp của bên thứ ba đối với Dịch vụ

14.1     Với bất kỳ nội dung nào mà bạn đóng góp trên Trang Web thể hiện dưới dạng dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, video, phần mềm hoặc các nội dung khác, bạn sẽ chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tin cậy, rõ ràng cũng như tính phù hợp với quy định pháp luật và giới hạn pháp lý. Như vậy, GoidoNET không chịu trách nhiệm và cũng sẽ không kiểm tra, giám sát độ chính xác, tin cậy, tính nguyên gốc, quyền liên quan, tính hợp pháp và các giới hạn pháp lý có liên quan đến các nội dung bạn chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với các hoạt động hoặc tạm ngừng hoạt động của Người dùng kể cả các nội dung họ đăng tải hoặc tạo sẵn qua Dịch vụ.

14.2     Ngoài ra, trang chúng tôi có thể chứa đường dẫn tới sản phẩm, website, dịch vụ và yêu cầu của bên thứ ba. Những đường dẫn, sản phẩm, dịch vụ của bên thứ ba này không thuộc sở hữu và quản lý của GoidoNET mà hoạt động, thuộc sở hữu của bên thứ ba và được bảo vệ bởi luật pháp và các điều ước về bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ. GoidoNET không xem xét và mặc định không có trách nhiệm đối với những nội dung, chức năng, độ an toàn của các dịch vụ, các chính sách bảo mật và các hoạt động khác của bên thứ ba. GoidoNET khuyến khích Người dùng đọc trước các điều khoản và chính sách công bố tại trang web của bên thứ ba. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn thừa nhận rằng GoidoNET không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi sử dụng hoặc không thể sử dụng được Trang Web hoặc các tiện ích này. Ngoài ra bạn xác nhận và đồng ý rằng GoidoNET có thể vô hiệu hóa việc sử dụng, hoặc gỡ bỏ các đường dẫn, ứng dụng của bên thứ ba trên trang dịch vụ nếu vi phạm vào Điều khoản Dịch vụ.

 1.  Sự đại diện và đảm bảo của Người dùng

Bạn đại diện và đảm bảo rằng:

(A)       Bạn sở hữu quyền hợp pháp (trường hợp trẻ vị thành niên, cha mẹ hoặc người bảo hộ hợp pháp), quyền và khả năng để chấp nhận và cam kết thực hiện Điều khoản Dịch vụ này;

(B)       Bạn sẽ sử dụng Dịch vụ này cho các mục đích hợp pháp theo Điều khoản Dịch vụ và tất cả luật lệ, quy tắc, quy chuẩn, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định đã đề cập.

 1.  Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và không gây hại cho goido, cổ đông của goido, các công ty con, chi nhánh, đại lý, đồng sở hữu thương hiệu hoặc đối tác, nhân viên (gọi chung là “Bên Được Bồi Thường”) bằng phí tổn của bạn, chống lại bất cứ khiếu nại, hành vi, thủ tục, vụ kiện và tất cả những trách nhiệm pháp lý có liên quan, các tổn thất, khoản phạt, tiền phạt, chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn án phí và các chi phí giải quyết tranh chấp có liên quan) phát sinh đối với Bên Được Bồi Thường từ hoặc có liên quan đến (a) lưu trữ, vận hành và/hoặc quản lí dịch vụ bởi hoặc thay mặt goido, (b) sự vi phạm điều khoản trong Điều khoản Dịch vụ hoặc các chính sách, hướng dẫn tham khảo ở đây, hoặc (c) sử dụng Dịch vụ không đúng cách, (d) vi phạm pháp luật và/hoặc quyền của bên thứ ba.

 1.  Tách biệt

Nếu bất kì điều khoản nào trong Điều khoản Dịch vụ này không hợp pháp, bị bãi bỏ hoặc vì lý do nào đó không thể thực thi theo pháp luật thì điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi điều khoản chung và sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực và sự thực thi của những điều khoản còn lại cũng như hiệu lực và tính thực thi của những điều khoản đó trước pháp luật.

 1.  Luật điều chỉnh

Điều khoản Dịch vụ này sẽ được điều chỉnh và giải thích để phù hợp với luật pháp của Việt Nam mà không bao gồm các quy tắc xung đột pháp luật. Bất kỳ tranh chấp, khiếu nại, sự khác biệt nào phát sinh ngoài hoặc liên quan đến Điều khoản Dịch vụ chống lại hoặc liên quan đến GoidoNET hoặc Bên Được Bồi Thường sẽ được giải quyết bằng trọng tài. Ngôn ngữ duy nhất được chấp nhận đối với trọng tài là tiếng Việt.

 1.  Quy định chung

19.1     GoidoNET bảo lưu tất cả những quyền lợi không được trao trực tiếp tại đây.

19.2     GoidoNET có thể chỉnh sửa Điều khoản Dịch vụ vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải bản chỉnh sửa lên Trang Web. Việc Người dùng tiếp tục sử dụng Trang Web được hiểu là bạn chấp nhận những chỉnh sửa này.

19.3     Bạn không được phép chuyển nhượng, chuyển giao bất kỳ quyền và/hoặc nghĩa vụ nào mà GoidoNET đã cấp cho bạn theo đây.

19.4     Điều khoản Dịch vụ này không hình thành quan hệ đối tác hay liên doanh giữa bạn và goido. Tại bất cứ thời điểm nào nếu GoidoNET không thể thực hiện được những điều khoản này sẽ không ảnh hưởng đến việc thực hiện điều khoản trong tương lai trừ khi trường hợp tương tự được miễn trừ trong văn bản.

19.5     Việc GoidoNET không yêu cầu thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong đây tại một hoặc nhiều thời điểm nào đó không làm ảnh hưởng đến quyền của GoidoNET yêu cầu thực hiện bổ sung trừ khi điều khoản đó được miễn trừ bằng văn bản.

19.6     Những điều khoản này hoàn toàn phục vụ cho lợi ích của GoidoNET và Người dùng mà không phải lợi ích của cá nhân hay tập thể thứ ba nào khác trừ các chi nhánh và các công ty con (goido, chi nhánh và các công ty con khác của goido)

19.7     Các điều khoản được quy định trong Điều khoản Dịch vụ và bất kỳ thỏa thuận bao gồm hoặc liên quan đến Điều khoản Dịch vụ này tạo nên sự thỏa thuận cuối cùng, hoàn chỉnh và duy nhất đối với Trang Web và không mâu thuẫn, giải thích hay bổ sung cho bất kỳ thỏa thuận nào trước đó, hay những thỏa thuận miệng tạm thời hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào khác. Khi các bên tham gia thỏa thuận dưới hình thức Điều khoản Dịch vụ này, các bên sẽ không dựa theo bất kỳ viện dẫn, tuyên bố, giải thích, đảm bảo, cam kết, lời hứa, cam đoan nào khác ngoài các nội dung đã đề cập trong Điều khoản Dịch vụ này. Điều khoản Dịch vụ này sẽ được giải thích, bổ sung, thay thế các thỏa thuận trước, nếu có.

19.8     Bạn đồng ý tuân tủ mọi qui định pháp luật hiện hành liên quan đến chống tham nhũng và chống hối lộ và xác nhận rằng bạn sẽ tìm hiểu tất cả các chính sách và thủ tục cần thiết để đảm bảo tuân thủ mọi qui định liên quan.

19.9     Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay mối quan tâm nào liên quan đến Điều khoản Dịch vụ hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến Điều khoản Dịch vụ trên Trang Web, vui lòng liên hệ qua email: contact@goido.net.

Tôi đã đọc và đồng ý với mọi điều khoản hiện có và những điều khoản bổ sung sửa đổi nếu có. Bằng cách truy cập, sử dụng thông tin, Nội Dung của Trang Web, tôi hiểu rằng tôi đã đồng ý và chịu ràng buộc bởi Điều khoản Dịch vụ này./.